FAQ/PYETJE/ПРАШАЊЕ

Why should I drink I am water, when all water tastes the same?

Pse duhet të pi I am water kur gjithë ujrat e kanë shijen e njejtë?

Зошто треба да пијем I am water кога сите водички се исти? 

It’s typical for people to think that all waters taste the same. This is mostly because people are used to drink tap water or they simply don't drink enough to notice the difference. This is a big misconception and arguments start between friends and family because some think it does taste the same and others not. Try drinking I am water for just 7 days tops without drinking from the tap, and we guarantee you'll notice the difference and how the minerals (which we'll mention again below) change the "aftertaste", how your mouth actually feels more hydrated than when you drink tap water or other bottled waters.

Eshte e zakonshme per njerezit qe te mendojne se te gjithe ujrat e kan shijen e njejte. Kjo eshte se njerezit kryesisht jane mesuar te pijne uje nga cezma ose thjesht nuk pine mjaftueshem qe te dallojne ndryshimin. Eshte nje keqkuptim i madh dhe argumente krisin midis shoqeris dhe familes sepse disa mendojne qe ka shije te njejte dhe te tjeret jo. Provoni te pini I am water per 7 dite me radhe dhe ne ju garantojme qe do dalloni ndryshimin dhe si mineralet (te cilat do ti permendim prap me poshte) e ndryshojne shijen pasi e pini ose mund te ndjeni me shume freski sesa me uj cezme ose ujrat tjere ne shishe.

Типично е за луѓе да мислат дека сите води имаат исти вкус. Ова е главно за тоа што тие се навикнати да пијат вода од чешма или не пијат доволно да ја забележат разликата. Многу е големо недоразбирање и фамилии или пријатели се караат поради некого каже дека има разлика, другите не. Пробајте да пијете само I am water за 7 денови и ви гарантираме дека ќе ја видите разликата и како минералите (што ќе ги споменеме подолу) го менуваат вкусот после пијење или можете да ја почуствувате повеќе свежината за разлика од водата од чешма или други флаширани води.

What does "untouched by humans" mean?

Cfar do të thotë "e pa prekur nga njeriu"?

Што значи "недопрена од луѓе"?

This means that, because the spring water is so pure to begin with, we do not need to filter any minerals or contamination. The water flows from 1410 meters high in the mountains, through the pipe, the machine and directly into the bottle. 

Kjo do të thotë që uji është vetë aq i pastër, sa që ne nuk kemi nevojë to filtrojmë asnjë mineral apo ndotje. Uji rrjedh nga një lartësi prej 1410 metra, nëpërmjet pipave, në makineri dhe direkt brenda në shishe.

Ова значи дека водата е толку чиста, што ние немаме потреба да филтрираме било минерали или загадување. Водата тече од височина 1410 метри, преку чевки, на макинеријата и директно се флашира.

Are the plastic bottles safe to reuse? What about the environment?

A është ripërdorimi i një shisheje plastike i sigurt? Po ambienti?

Дали е безбедно да се ѕпотребуваат повторно пластични шишиња? Што е со околината?

No. You should not overuse a plastic bottle to avoid the risk of bacterial contamination after the bottle is opened. To reduce the pollution of the environment you must always recycle the bottles. We recommend that you collect all the used bottles and send them to the recycling center. There should always be one near you.

Jo. Ansnjëherë nuk duhet të përdoret tepër një shishe plastike në mënyrë që të shmanget rreziku i ndonjë ndotjeje bakteriale pasi që hapet shishja. Që të zvogëlohet ndotja e ambientit ju duhet patjetër që gjithmonë të recikloni shishet. Ne ju këshillojmë që të mblidhni të gjitha shishet e përdorura dhe ti dërgoni në qendër reciklimi. Gjithmonë duhet të ketë ndonjë afër.

Не. Никогаш не треба да се користат премногу пластичните шишиња после нивното отварање за да се избегне ризикот од некое бактериско заразување. Да се намали загадувањето на животната средина, треба секогаш да се рециклираат шишите. Ние ве советуваме да ги собирате сите користени шишиња и да ги испратите на центар за рециклирање. Мора да има една во близина на вас.

Our company: Sun and Stars Doo

Adress:Теарце ул. 101 . ОДРИ 1225 Тетово

tel:+38976256899

© 2020 by Iam water Scardica

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon